" Το μέλλον που θέλουμε "

Την χρονική περίοδο από την 1-12-2023 έως 31-5-2025, για  το σχολείο μας εγκρίθηκε από το πρόγραμμα Erasmus η εκπόνηση σχεδίου μετακίνησης επιμόρφωσης μαθητών και εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκές χώρες με θέμα :"ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ". Για πρώτη φορά επιχειρούμε να συνεργαστούμε διαζώσης με σχολεία του εξωτερικού που έχουν τις ίδιες ανησυχίες και προβληματισμούς σε θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας ,εφαρμόζοντας καλές πρακτικές αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων. Πιστεύουμε ότι ο τόπος μας έχει ανάγκη από τέτοιες πρακτικές και το σχολείο οφείλει να λειτουργεί ως φορέας αλλαγής , ως κοινότητα η οποία θα συμβάλλει και αυτή με τη σειρά της να διαμορφώσει μελλοντικούς ενεργούς πολίτες.

Συγγραφέας: 
ΑΡΓΥΡΩ ΤΡΙΚΟΙΛΗ