ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Οι μαθητές/-ήτριες  του σχολείου μας, συμπλήρωσαν τον Μάιο ερωτηματολόγιο, προκειμένου να διερευνηθούν η ικανοποίησή τους από τις πραγματοποιηθείσες δράσεις/παρεμβάσεις, τι αποκόμισαν από τη μεταξύ τους και με τους/τις εκπαιδευτικούς τους συνεργασία, αλλά και οι προτάσεις τους για μελλοντικές παρεμβάσεις στον χώρο του σχολείου.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα του παραπάνω ερωτηματολογίου, οι μαθητές/-ήτριες σε πολύ μεγάλο ποσοστό (93,7%) παρατήρησαν τις αλλαγές που είχαν συντελεστεί στους χώρους του σχολείου. Ιδιαίτερα πρόσεξαν το βάψιμο διαφόρων κατασκευών και χώρων (81%), την περιποίηση και τον εμπλουτισμό των παρτεριών (75,9%) και τη δημιουργία στέγαστρου (74,7%). Οι βελτιωτικές παρεμβάσεις, μάλιστα, ικανοποίησαν τους μαθητές “πολύ” ή “αρκετά” σε ποσοστό 82,2%.

Η παρέμβαση που τα παιδιά κρίνουν ότι πρέπει να γίνει είναι να τοποθετηθούν και άλλα παγκάκια στον προαύλιο χώρο. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος αριθμός παιδιών θεωρεί πως το σχολείο τους δε χρειάζεται αλλαγές και τους ικανοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Συγγραφέας: 
Κωνσταντίνα Δράκου